Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

KNIHOVÁNÍ ZÁJEZDU, POTVRZENÍ ÚČASTI
Zájezd je možno objednat v cestovní kanceláři Planet Tours & Travel (PTT) nebo u jejích smluvních prodejců předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu; smlouva může být doručena rovněž poštou nebo e-mailem. Zařazení do zájezdu potvrdí PTT na kopii smlouvy. Klient bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje, v případě, že se nenaskytne další účastník, musí být napočítán k ceně zájezdu příplatek za jednolůžkový pokoj. Účastníky smluvního vztahu je PTT a zákazník ( který může do smluvního vztahu vstoupit i prostřednictvím externího prodejce.


CENA A PLATBA ZA ZÁJEZD
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu. Případné slevy, vyhlášené PTT po datu uzavření Smlouvy o zájezdu, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. Při podání přihlášky je nutno zaplatit 30% z ceny zájezdu, doplatek musí být uhrazen nejpozději 21 dní před odjezdem. Zálohu i doplatek je možno platit v hotovosti v cestovní kanceláři PTT nebo u jejich prodejců proti vystavení příjmového pokladního dokladu, bankovním převodem či firemní poštovní poukázkou.
 

ZRUŠENÍ REZERVACE ZÁJEZDU
Při zrušení účasti na zájezdu je nutno zaplatit stornovací poplatky. Vyčíslujeme je procentem z celkové ceny zájezdu osoby, která zájezd stornovala
DOBA PŘED STANOVENÝM                                                          STORNOPOPLATEK
ODJEZDEM, VE KTERÉ JSME
OBDRŽELI VAŠE ZRUŠENÍ
více než 60 dní                                                                                      1.000 Kč
od 60 dne do 30 dne včetně                                                                        30 %
od 29 dne do 14 dne včetně                                                                        50 %
od 13 dne do 6 dne včetně                                                                          80 %
v době kratší než 5 dnů                                                                             100 %
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY PTT
Zrušení zájezdu může být ve vyjímečných případech nezbytné, např. při nenaplnění minimálního počtu účastníků zájezdu (10 osob) či mimořádných okolnostech, které nebylo možno předvídat ( vis maior). PTT si zdvořile vyhrazuje právo na toto zrušení. V těchto případech je PTT oprávněno zájezd zrušit, a to ve lhůtě 20 a více dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě PTT poskytne možnost účasti na srovnatelném zájezdě v náhradním termínu nebo plné a rychlé vrácení zaplacené finanční částky.
 

CENY SJEDNANÝCH SLUŽEB
Dojde-li ve výjimečných případech mezi přihlášením na zájezd a jeho konáním k nečekaným okolnostem, které mohou mít za následek zvýšení stanovené ceny zájezdu ( jedná se zejména o zvýšení státem stanovených poplatku za vstupné a jízdné prostředky veřejné dopravy ), bude PTT neprodleně o těchto změnách své zákazníky informovat, aby mohli ke změnám vyjádřit svůj souhlas nebo od účasti na zájezdu odstoupit. Ceny zájezdů, uvedené v katalogu, jsou kalkulovány s kurzem zahraničních měn, který je platný v době, kdy je katalog dáván do tisku. V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kurzu o více než 10% je PTT oprávněna zvýšit cenu o tento kursový rozdíl. I o této změně bude zákazník neprodleně informován.
REKLAMACE
PTT odpovídá za kvalitu a včasnost poskytovaných služeb. Klienti jsou žádáni uplatňovat případné nároky z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém . PTT je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzaci. Nestane-li se tak či nesouhlasí-li klient s poskytovanou kompenzací na místě, předloží po návratu PTT reklamační protokol, tj. písemný záznam ohledně vytknutí příslušné vady, datovaný nejpozději den odletu klienta z dané země a podepsaný klientem, českým a zahraničním průvodcem. Rozsah plnění z odpovědnosti za vady bude výsledkem dohody mezi PTT a zákazníkem v závislosti na oprávnění a předmětu reklamace.
ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
Z nezbytných důvodů za okolností nezaviněných PTT si vyhrazujeme právo v odpovídajícím rozsahu změnit program poznávacích zájezdů, popřípadě vynechat jejich část. Důvody a okolnosti ve smyslu shora uvedeném jsou zejména nepředvídané přírodní jevy, změny a uzávěrky dopravních tras, zpoždění letadel, uzávěrky či omezení vstupu do jednotlivých objektů. PTT je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout se, zda s navrhovanou změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. V případě, že zákazník ve lhůtě nejdéle do 5-ti dnů od doručení tohoto návrhu. V případě, že v průběhu zájezdu anebo v průběhu čerpání jednotlivých služeb PTT neposkytne některou ze služeb řádně a včas, popř. zjistí-li, že nebude moci všechny služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas poskytnout, zavazuje se bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd (čerpání služeb) pokračovat, zejména se zavazuje zabezpečit náhradní služby – pokud možno ve stejném rozsahu a kvalitě, jako byly původně sjednané služby.Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu, které nemůže PTT ovlivnit ( k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odletem), vyhrazuje si PTT právo změny trasy letu, dopravní společnosti i typu letadla. V těchto případech PTT nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím zákazníkům mohly vzniknout.
POJIŠTĚNÍ
Každý účastník je po dobu konání zájezdu pojištěn na základě smlouvy uzavřené mezi PTT a pojišťovnou Kooperativa. Pojištění je součástí ceny zájezdu. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu a pojišťovnou, PTT je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Součástí ceny našeho zájezdu není pojištění na storno zájezdu, které činní 52,- Kč za osobu a den. Našim klientům doporučujeme, aby se raději proti stornu připojistili. V případě storna pak pojišťovna hradí 80% z  uhrazené částky, maximálně však do výše 60.000,- Kč 
Pojistné částky
Svět
Léčebné výlohy, převoz, přeložení, repatriace                                                 6.000.000,-Kč
Zubní oštření                                                                                                    10.000,-Kč
Ztráta dokladů                                                                                                  50.000,-Kč
Připojištění smrti následkem úrazu                                                                   200.000,-Kč
Připojištění trvalých následků úraz                                                                    400.000,-Kč
Připojištění odpovědnosti za škodu za zdraví a životě                                       3.000.000,- Kč
Připojištění odpovědnosti za škodu na věci                                                      1.500.000,-Kč
Připojištění zavazadel                                                                                        30.000,-Kč
Připojištění storna zájezdu
není zahrnuto možnost připojištění 52,- Kč den pobytu
plnění 80% z výše stornopolatků max. 60.000,- Kč
Osoby starší 70ti let pojistné činí  200% pojistného dospělé osoby

Podrobnější informace o obsahu jednotlivých položek pojištění dostanete v kanceláři PTT a nebo u jejích prodejců, případně na www.planettours.cz. Na vyžádání je možné obdržet tyto informace i v písemné formě.

 

20. sezóna se specialistou na Asii

Novinky

05.05.2016 KOUZELNÁ INDIE

 Dillí, Agra a Tádžmahál, Radžastán, Khadžuraho a Ganga ve Varanásí....číst »

Archiv aktualit

Nabízené destinace

Planet Tour & Travel - koláž